Dekret wprowadzający posługę diakonatu stałego w diecezji legnickiej

Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią (charakterem), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich do Chrystusa, który stał się diakonem, to znaczy sługą wszystkich (KKK 1570).

W ślad za ustawodawstwem Kościoła powszechnego i zgodnie z sugestią II Polskiego Synodu Plenarnego oraz z decyzją Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski o wprowadzenia w Polsce diakonatu stałego, podjętą 20 czerwca 2001 r., na mocy przysługujących mi uprawnień (zob. Wytyczne KEP, nr 33), po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, z dniem 29 czerwca 2020 r. wprowadzam w Diecezji Legnickiej posługę diakonatu stałego.Sprawami naboru i formacji kandydatów do tej posługi zajmuje się powołany przeze mnie Zespół ds. wdrożenia diakonatu stałego w Diecezji Legnickiej, któremu przewodniczy ks. dr Tomasz Czernik. W swoich działaniach Zespół kieruje się przepisami zawartymi w dokumencie: „Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce”, przyjętym na 324. sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 21-22 października 2003 r. i zatwierdzonym przez Kongregację Wychowania Katolickiego dekretem z dnia 22 stycznia 2004 r. (Prot. N. 125/2004/4).

Niniejszy Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania i należy go odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Legnickiej w niedzielę 5 lipca bieżącego roku.