26.11.2021
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ROBOTY BUDOWLANE
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie,
ul. Orla 32, 59- 300 Lubin,  NIP 692-23-14-968,  Regon 040023553,  tel. 76 844 54 04
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.
„ Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Maksymiliana
Marii Kolbe w Lubinie”
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia termomodernizacja budynku plebanii, obejmująca:
– modernizację ogrzewania – wymianę instalacji oraz zaworów;
– montaż instalacji fotowoltaicznej;
– ocieplenie ścian zewnętrznych;
– ocieplenie stropu;
– modernizację dachu;
– montaż systemu zarządzania;
– wymianę okien i drzwi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym (do
wglądu w siedzibie Zamawiającego), w projekcie umowy wraz z załącznikami,
stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.
W celu prawidłowego wykonania zamówienia, przed przystąpieniem do złożenia
oferty zaleca się:
1) przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia,
2) dokonania szczegółowego obmiaru.
2. Zamówienia częściowe, uzupełniające, wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień częściowych, uzupełniających,
wariantowych.
3. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
4. Termin wykonania zamówienia
30.09.2022 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają
odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, i którzy w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej
dwie roboty budowlane/prace konserwatorskie odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia. Wykonawca w celu wykazania, że posiada wiedzę
i doświadczenie złoży na formularzu ofertowym stosowne oświadczenie oraz załączy
dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty, o których mowa wyżej, zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w jednym
egzemplarzu. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym. Wszystkie zapisane strony oferty i jej
załączników powinny być ponumerowanie i parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy.
7. Wykaz dokumentów składanych przez wykonawcę
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
2) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dostępny w siedzibie Zamawiającego,
3) szczegółowy kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty,
z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) zadania zawierający datę
jego sporządzenia, stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową
zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych i w załączniku –
dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych
wraz z uzasadnieniem; kosztorys winien być opatrzony pieczęcią firmową
wykonawcy oraz pieczątkami i podpisami osoby (osób): sporządzającej kosztorys
ofertowy, podpisującej ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy,
4) referencje.
8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres:
Diecezja Legnicka ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15.12.2021 r.
W przypadku oferty przesłanej droga pocztową o przyjęciu oferty decyduje data jej
wpływu do Diecezji Legnickiej.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.
Oferta winna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem nazwy zadania.
9. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest sprzeczna z niniejszym zaproszeniem,
2) Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
10. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Kryterium wyboru ofert
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.
12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Anna Dubińska tel. 76 724 41 63
13. Załączniki:
1) Formularz oferty

DOBRE SŁOWO


GALERIA


MSZE ŚWIĘTE

w tygodniu:

 7:00*
9.00*
18:00

sobota:

9:00
18:00

niedziela:

7:00
9:00
  11:00**
12:30
16:00
18:00

*w kaplicy Maryi Niepokalanej
(dolna kondygnacja świątyni)

**dla rodzin z dziećmi


KANCELARIA PARAFIALNA

Zapraszamy w
poniedziałek 16:00-17:00,
we wtorek 8.00-9.00,
w piątek 16:00-17:00
.

Sprawy pogrzebów można zgłaszać w zakrystii codziennie zaraz po zakończeniu Mszy wieczornej.